iustitia civitatis fundamentum

АДВОКАТ

указателна стрелка

   СТЕФАН М. ПАРЛАПАНСКИ

   ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРАВНА ПОМОЩ,

   АБОНАМЕНТНО ЮРИДИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ,

   КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ


Публикации на адвокат Стефан M. Парлапански и избрани съдебни решения от дела с негово участие


I. Публикации във вестник "Пари".

В-к "Пари", год. ІІІ, бр. 65 (479), 05.04.1993, стр. 6. Отговори на читателски запитвания:
1. През 1992 г. се регистрирах като едноличен търговец в гр. Търговище, но се преместих да живея в София в началото на тази година. Трябва ли задъжително да променя седалището си съгласно новия адрес ?
2. Регистрирах еднолична фирма, която се занимава с таксиметрова дейност, но съм решил да се занимавам с търговия и други дейности. Следва ли да се промени предметът на дейност, като се включат в него и новите дейности ?

Публикация на адвокат Стефан М. Парлапански Публикация на адвокат Стефан М. Парлапански

II. Съдебни решения.

Извлечение от решение от 14.06.2012 г. на Софийски районен съд, 27 състав по гр.д. № 56943/2010 год., с което се отхвърля иск на "Топлофикация София" ЕАД срещу физическо лице от гр. София.

Така мотивиран, Софийски районен съд

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявения от "Т.С." ЕАД, с ЕИК ХХХХХХХХХ срещу С.С.Ц с ЕГН ХХХХХХХХХХ иск с правно основание чл. 422 във вр. с 415 във вр. с чл. 124 от ГПК за сумата от 8337.25 (осем хиляди триста тридесет и седем лева и двадесет и пет ст.) лева главница, за доставяна топлинна енергия за периода м. 02. 1999 г. до м. 02. 2010 г. и 3427.03 (три хиляди четиристотин двадесет и седем лева и три ст.) лева лихва за забава за периода от 01. 04. 1999 г. до 16. 04. 2010 г. ведно със законната лихва от 25.06.2010 г. до окончателното й плащане за имот със адрес: гр. С, ж.к. "М", бл. 23, вх. 7, апартаметнт № 76.

ОСЪЖДА "Т.С." ЕАД с ЕИК ХХХХХХХХХ да заплати на С.С.Ц. с ЕГН ХХХХХХХХХ сумата от 2000.00 (две хиляди) лева за направени по делото разноски за адвокатски хонорар.

пълен текст на съдебното решение


Copyright © MMXII   S. Parlapanski Webdesign: European