iustitia civitatis fundamentum

АДВОКАТ

указателна стрелка

   СТЕФАН М. ПАРЛАПАНСКИ

   ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРАВНА ПОМОЩ,

   АБОНАМЕНТНО ЮРИДИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ,

   КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМСфери на дейност на адвокатска кантора Стефан М. Парлапански

Адвокатската кантора извършва дейност в следните правни сфери:

Гражданско право

Съдебно-изпълнителни производства

Представителство пред съдебния изпълнител, образуване, представителство и защита по изпълнителни дела, обжалване действията на съдия-изпълнителя, участие в процедури по принудително изпълнение, налагане на възбрана и извършване на опис и публична продан на недвижим имот

Нотариални производства

Представителство пред Нотариус, подготовка за сключване на правни сделки с нотариален акт и изготвяне на нотариални актове за учредяване и прехвърляне на вещни права:

 • нотариален акт за продажба на недвижм имот
 • нотариален акт за дарение на недвижм имот
 • нотариален акт за замяна на недвижми имоти
 • нотариален акт за прехвърляне на недвижм имот срещу задължение за издръжка и гледане
 • нотариален акт за учредяване/прехвърляне на право на строеж, надстрояване или пристрояване
 • нотариален акт за учредяване на право на ползване върху чужд имот
 • констативен нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост
 • нотариални актове във връзка с жилищното строителство
 • нотариален акт за учредяване на ипотека
 • договор за доброволна делба на недвижим имот
 • договор за разпределение ползването на недвижим имот
 • поправка на нотариални актове
 • договор за продажба на МПС
 • изготвяне на нотариални покани
 • изготвяне на нотариално заверени пълномощни - генерални и специални

Търговско и корпоративно право

Семейно и наследствено право

 • консултации по семейно правни и наследствено правни въпроси
 • изготвяне на брачни договори
 • завеждане представителство по дела за развод и унищожаване на брака, издръжка, искове за определяне по-голям дял от общото имущество и делба на имущество между съпрузите
 • искове за установяване и оспорване на произход
 • припознаване, осиновяване
 • учредяване на настойничество и попечителство
 • изготвяне на завещания
 • искове за възстановяване на запазена част от наследството
 • приемане и отказ от наследство
 • делба на наследство

Административно право

 • представителство пред държавни и общински органи
 • участие и представителство в процедури по издаване на административни актове
 • оспорване на административни актове по административен ред
 • обжалване на административни актове по съдебен ред
 • обжалване на наказателни постановления на различни органи
 • участие в производства за обезщетения

Трудово право

     А. За работодатели

 • Образуване на организации за сдружаване на работодателите
 • Съставяне на колективен трудов договор
 • Съставяне на трудови договори
 • Изменение на трудови договори
 • Съставяне на заповеди и други документи
 • Консултации и действия във връзка с изпълнение, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение
 • Осъществяване на дисциплинарна отговорност
 • Осъществяване на имуществена отговорност на работника и служителя
 • Защита пред съда в производство по обжалване на актове на работодателя
 • Обжалване на наказателни постановления на Инспекция по труда, НАП и други държавни органи

     Б. За работници и служители

 • Образуване на синдикални и други организации за сдружаване на работниците и служителите
 • Процедура по обявяване и провеждане на стачки
 • Съставяне на колективен трудов договор
 • Консултации при сключване на трудов договор
 • Консултации при изпълнението на трудов договор - постъпване на работа, допълнителен труд при същия и при друг работодател, работно време, извънреден труд, ползване на почивки и отпуски, трудова дисциплина, професионална квалификация, трудово възнаграждение, безопасни и здравословни условия на труд, специална закрила за някои категории работници и служители, трудова книжка и трудов стаж, обезщетения и т.н.
 • Консултации и действия във връзка с изменение и прекратяване на трудовото правоотношение
 • Защита срещу незаконни актове на работодателя
 • Защита в производство по финансови начети
 • Защита в производство по налагане на дисциплинарни наказания - забележка и предупреждение за уволнение
 • Защита срещу незаконно уволнение
 • Производство пред съда по трудови дела
 • Осъществяване на административнонаказателната отговорност на работодателя при нарушаване на трудовото законодателство

Вещно право

 • Представителство пред Нотариус, подготовка за сключване на правни сделки с нотариален акт и изготвяне на нотариални актове за учредяване и прехвърляне на вещни права: продажба на недвижм имот, дарение на недвижм имот, замяна на недвижми имоти, прехвърляне на недвижм имот срещу задължение за издръжка и гледане и пр.
 • Учредяване право на ползване върху недвижим имот
 • Искове във връзка с установяване и защита правото на собственост
 • Искове за защита на нарушено владение
 • Искове за опразване на наети и заети за послужване помещения
 • Искове за установяване и присъждане стойността на извършени подобрения в чужд недвижим имот
 • Консултации и искове във връзка с управлението на общи части в етажна собственост

Наказателно право

 • защита пред съда на лица, обвинени по реда на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия
 • защита по обвинения в хулиганство
 • защита и процесуално представителство, образуване на наказателни дела за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия
 • участие в наказателния процес като частен тъжител и граждански ищец


Copyright © MMXII   S. Parlapanski Webdesign: European